Vorming en toerusting

De Terp biedt cursussen aan om je bekend te maken met Jezus, of om je te helpen groeien in je geloof als je al wat langer christen bent. Ook worden er cursussen specifiek gegeven over thema’s als bijvoorbeeld huwelijk en opvoeding.

Wil je meer informatie ontvangen of je opgeven voor één van de cursussen dan kun je contact opnemen via ons contactformulier.

Discipelschap

Jezus leert ons dat wij alleen discipelen van Hem kunnen zijn als wij elkaar lief hebben. (Joh. 13:35: “Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander”). Discipel zijn betekent Jezus volgen in woord en in daad. Leren leven in Zijn kracht, gedreven door Zijn liefde.

Het discipelschapsprogramma binnen De Terp is een manier om gehoorzaam te zijn aan de woorden van onze Heer uit Mattheus 28: 19: “Gaat dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

We bieden een tweetal programma’s aan:

Marriage Course

Een APK voor je huwelijk?
Het Marriage Course (MC)-team organiseert regelmatig een cursus van 8 avonden voor gehuwden die langer dan 2 jaar getrouwd zijn en die samen hun huwelijk (nog) beter willen maken. De Marriage Course is een cursus die ontwikkeld is om ieder echtpaar (jong en oud) te helpen hun relatie te versterken. Om te werken aan een sterk en gezond huwelijk dat een leven lang duurt.
De cursus biedt een geweldige mogelijkheid om samen – op een leuke manier – meer tijd te besteden aan je relatie. De cursus gaat over onderwerpen die door alle drukte gemakkelijk aan de aandacht kunnen ontsnappen.
De Marriage Course is heel praktisch van aard en geeft je handvatten om je te helpen je huwelijk te versterken.
Tijdens de cursus eet je iedere week samen, luister je naar een inleiding en is er daarna veel tijd om de onderwerpen samen door te praten. Er vinden geen groepsdiscussies plaats en er wordt je niet gevraagd iets over je relatie aan iemand anders te vertellen. De hele cursus is er opgericht om jullie samen te laten praten.
Op het programma staan: de basis van het huwelijk, communicatie, conflicten oplossen, vergeving, ouders en schoonouders, goede sex, de 5 talen van de liefde de laatste avond is een afsluiting met gasten die je kunt meenemen als opwarmer voor de volgende cursus.

Kijk voor meer info op de Marriage Course of mail naar ons contactadres.

Thematische cursussen en seminars

Regelmatig worden er thematische cursussen en seminars georganiseerd. Dit kan zijn rond een actueel onderwerp of een Bijbels thema, zoals doop, huwelijk en opvoeding Deze cursussen en seminars worden gegeven door eigen gemeenteleden of sprekers van buiten de gemeente.

Training van jeugd en zorgwerkers

Om gemeenteleden toe te rusten voor de taak die zij binnen de gemeente vervullen worden trainingen en cursussen georganiseerd. Dit kan worden gedaan door gemeenteleden zelf of door een organisatie van buiten de gemeente.

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl