Leiderschap

Evangelische gemeente de Terp heeft een leiderschapsstructuur waarin een team van oudsten de eindverantwoordelijkheid draagt. Hun taken concentreren zich op goed leiding geven (1 Tim. 5:17), het hoeden van de gemeente (1 Petr. 5:2) en het gebed en de verkondiging van het Woord (Hand. 6:4). Daarnaast functioneren diakenen, die vooral een dienende en uitvoerende taak hebben, dan wel leiding geven aan (meerdere) taakgroepen. De gaven en talenten van de oudsten en diakenen vormen uitgangspunt voor een onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

De raad bestaat uit: de oudsten Rinus van Dam,   Fred Meijer, Robert Vink en de diakenen John Adegeest, Wim Goeree en Nico de Koning. De raad vergadert eenmaal in de 2 weken.

Daarnaast is er een leiderschapsteam actief. Het team vergadert ongeveer iedere 2 a 3 maanden met de raad.

Voor de verschillende activiteiten en taken binnen de gemeente zijn taakgroepleiders aangesteld. Zij geven leiding aan de taakgroepen. Verschillende taakgroepen vallen weer onder een coördinator.

Alle gemeenteleden worden gestimuleerd om deel te nemen aan een taakgroep om zo zijn of haar persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en in te zetten voor Gods Koninkrijk.

Zoek jij God?