Leiderschap

Graue tunika-kleider Evangelische gemeente de Terp heeft een leiderschapsstructuur waarin een team van oudsten de eindverantwoordelijkheid draagt. Hun taken concentreren zich op goed leiding geven (1 Tim. 5:17), het hoeden van de gemeente (1 Petrus 5:2) en het gebed en de verkondiging van het Woord (Hand. 6:4). De gaven en talenten van de oudsten vormen uitgangspunt voor een onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden. De oudstenraad bestaat uit: Jan Jaap de Jonge, Chris Roosenbrand en Fred Meijer.

Robe verte sur mesure Voor de verschillende activiteiten en taken binnen de gemeente zijn taakgroepleiders aangesteld. Zij geven leiding aan de taakgroepen. Verschillende taakgroepen vallen weer onder een coördinator. Deze coördinatoren vormen samen het coördinatieteam van de Terp (CTT)

Alle gemeenteleden worden gestimuleerd om deel te nemen aan een taakgroep om zo zijn of haar persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en in te zetten voor Gods Koninkrijk.

Zoek jij God?