Visie concreet

De Terp wil een doelgerichte gemeente zijn en maakt hiervoor gebruik van de 5 pijlers zoals uit het Woord van God kunnen worden afgeleid. Deze 5 pijlers zijn geïntroduceerd uit het verlangen om meer en meer te lijken op de gemeente van Handelingen en zo gehoorzaamheid te zijn aan de opdracht van onze Here Jezus zoals verwoord in Mattheus 28:19-20 “ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb”. De visie is, gekleurd door onze missie en identiteit, uitgewerkt voor elk van de 5 pijlers (aanbidding, discipelschap, onderlinge gemeenschap, dienstbaarheid en evangelisatie).

Aanbidding

Aanbidding van God staat centraal in onze levens. Hij is het waard dat wij heilig en rein proberen te leven in de kracht van de Heilige Geest. Wij eren Hem in woord en daad (dabar) en uiten dat in onze levenswandel en door lofprijs en aanbidding ruimte te geven in de zondagse samenkomst en andere kleinschaligere samenkomsten van de gemeente.

Discipelschap

De Heer heeft ons geleerd leerling of discipel te zijn van Hem. We willen dit zijn door ons te laten vormen door Zijn Woord en Geest. Het onderwijs en het luisteren naar God en elkaar heeft daarom een belangrijke plaats in de gemeente. Tevens worden er discipelschapscursussen gegeven en vindt er ondersteuning en begeleiding plaats bij het vorm geven van Gods roeping in ons leven door het ontdekken en benutten van onze gaven en talenten en het ons verder bekwamen hierin. Lees meer…

Onderlinge Gemeenschap en zorg voor elkaar

Onderlinge Gemeenschap

De gemeente bestaat voor een groot deel uit gezinnen met opgroeiende kinderen van klein tot groot. Er is veel plaats voor momenten van ontmoeting met elkaar. Alleenstaanden en ouderen hebben een volwaardige plaats in die ontmoetingen om zo met elkaar een gemeenschap te vormen waarin we met elkaar delen . Omdat de Terp een streekgemeente is, zijn naast de samenkomst vooral de wijkgerichte huiskringen de plaats waar de onderlinge gemeenschap verder vorm krijgt in gebed en delen van elkaars noden en vreugde.

Zorg voor elkaar

De basis: zorg met en voor elkaar
Het is onze opdracht elkaar lief te hebben en te dienen. Zorg voor elkaar is allereerst een taak van de gemeenteleden onderling. We mogen elkaar bemoedigen, helpen.

De Huiskringen vormen de basis waarbinnen hulp en zorg aan elkaar kan worden geboden. We zijn er voor elkaar, luisteren naar elkaar en bieden praktische en geestelijke hulp.

Naast de kringleider is er op elke kring een zorgcoördinator die binnen de kring afspraken maakt over de wijze waarop de zorg wordt ingevuld, als meer hulp en ondersteuning nodig is. Alle gemeenteleden horen bij een bepaalde huiskring. Lees meer…

Het pastorale team

Voor problemen, die dieper liggen en een structurele aanpak vergen kunnen gemeenteleden terecht bij het pastorale team. Dit team heeft specifieke pastorale cursussen gevolgd waarin kennis en praktische vaardigheden rond pastorale vraagstukken is opgedaan om intensievere begeleiding en ondersteuning te geven. Het pastorale team heeft de mogelijkheid, indien nodig, meer deskundige hulp in te schakelen. Daarnaast kan door taakgroepen aan het pastorale team advies worden gevraagd, ter ondersteuning van de basiszorg in zijn algemeenheid. Lees meer…

Gebedsteam

“Werpt al uw bekommernis op de Heer, want Hij zorgt voor u.” (1Petr. 5:7 NBG).

We worden opgeroepen onze zorgen aan de Heer bekend te maken, omdat Hij voor ons zorgt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat gebed bij alle activiteiten een belangrijke rol speelt. Aan de zegen van onze Heer is alles gelegen.

Elke zondagsdienst is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede met een tweetal leden van het gebedsteam. Persoonlijke voorbede houdt in dat samen de leden van het gebedsteam de zorgen, noden bekend worden gemaakt voor de troon van God, waarbij we Zijn stem willen verstaan onder de leiding van de Heilige Geest. Leden van het gebedsteam worden specifiek toegerust voor deze bediening, waarbij de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.

Dienstbaarheid

De dienstbaarheid naar elkaar krijgt vorm in het voor elkaar bidden en het elkaar helpen in moeilijke situaties. Pastoraat en in toenemende mate ook diaconaat hebben een belangrijke plaats in de gemeente. Als leden van de gemeente stellen we onze gaven en talenten in Zijn dienst tot opbouw van de gemeente. Binnen de gemeente proberen we daarom zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige gaven van de gemeenteleden zelf. Mannen en vrouwen hebben daarbij een gelijkwaardige, maar ook onderscheiden plaats.

Zending en Evangelisatie

De Terp heeft een sterk evangeliserend karakter. Allereerst door de financiële ondersteuning van zendelingen en jongeren die ervaringen opdoen in kortdurende projecten. De Terp richt zich daarnaast op evangelisatiewerk in Capelle en omgeving. Hierbij richten we ons primair op het bereiken van gezinnen en opgroeiende jongeren.

Zoek jij God?