Visie concreet

De Terp wil een doelgerichte gemeente zijn en maakt hiervoor gebruik van de 5 pijlers zoals uit het Woord van God kunnen worden afgeleid. Deze 5 pijlers zijn geïntroduceerd uit het verlangen om meer en meer te lijken op de gemeente van Handelingen en zo gehoorzaamheid te zijn aan de opdracht van onze Here Jezus zoals verwoord in Mattheus 28:19-20 “ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb”. De visie is, gekleurd door onze missie en identiteit, uitgewerkt voor elk van de 5 pijlers (aanbidding, discipelschap, onderlinge gemeenschap, dienstbaarheid en evangelisatie).

1. Discipelschap
De Heer heeft ons geleerd leerling of discipel te zijn van Hem. We willen dit zijn door ons te laten vormen door Zijn Woord en Geest. Het onderwijs en het luisteren naar God en elkaar heeft daarom een belangrijke plaats in de gemeente. We stimuleren dat door persoonlijke coaching/mentorschap nieuwe leden mogen doorgroeien naar volwassen discipelen.

2. Onderlinge Gemeenschap
De gemeente bestaat uit zowel gezinnen met opgroeiende kinderen als uit ouderen en alleengaanden. Er is veel plaats voor momenten van ontmoeting met elkaar. Zo zijn er regelmatig gemeentelunches en jaarlijkse gemeente- en kinderweekenden en – dagen. Een van de vormen van onderlinge gemeenschap is het gezamenlijk vieren van de maaltijd van de Heer in het maandelijks avondmaal. Omdat De Terp een streekgemeente is, zijn er naast de grote samenkomst ook de regionaal georiënteerde Bijbelkringen waar naast studie ook pastorale zorg voor elkaar een plaats heeft. Naast dit alles worden ook moderne digitale media ingezet om de onderlinge vindbaarheid en bereikbaarheid te versterken.

3. Evangelisatie
De Terp heeft een sterk evangeliserend karakter. Dit komt onder andere tot uiting door de financiële ondersteuning van zendelingen en zendingsprojecten. De Terp richt zich daarnaast op evangelisatiewerk in Ommoord – Zevenkamp en omgeving. Het delen van ons geloof komt ook tot uitdrukking in samenwerking met aangrenzende kerken in het lenigen van (sociale en materiële) noden van mensen in de buurt. We willen meer doen dan alleen maar mensen uitnodigen naar ons toe te komen.

4. Dienstbaarheid
De dienstbaarheid naar elkaar krijgt vorm in het voor elkaar bidden en het elkaar helpen in moeilijke situaties. Pastoraat en ook diaconaat hebben een belangrijke plaats in de gemeente. Als leden van de gemeente stellen we onze gaven en talenten in Zijn dienst tot opbouw van de gemeente. Binnen de gemeente proberen we daarom zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige gaven van de gemeenteleden zelf.

5. Aanbidding
Aanbidding van God staat centraal in onze levens. Hij is het waard dat wij heilig en rein leven in de kracht van de Heilige Geest en de vergeving van onze zonden. We maken Hem groot in onze keuzes en levensstijl. Ook het onderwijs in de gemeente is hierop gericht. Wij eren Hem in woord en daad en uiten dat in onze levenswandel en door het brengen van lof in de zondagse samenkomst en andere kleinschaligere samenkomsten van de gemeente.

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl